- Všeobecné obchodné podmienky -

1, Úvodné zhrnutie

Účelom týchto obchodných podmienok je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho o zmluvných podmienkach vo vzťahu k predaju tovaru predávajúcim resp. kúpe tovaru kupujúcim, poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy (v prípade kupujúceho – spotrebiteľa) a o reklamačnom poriadku.

2, Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom obchodu (webshopu na webovej stránke) www.juhaszmartajewelry.com je Márta Juhász, fyzická osoba SZČO, s trvalým pobytom: Žilinská 2956/12, 811 05 Bratislava, DIČ: 1079222727, IČ DPH: SK1079222727

Kontaktné údaje prevádzkovateľa obchodu (predávajúceho):
Meno: Márta Juhász
Adresa (na ktorej môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťažnosť resp. iné podnety):
Žilinská 2956/12
811 05 Bratislava
Telefón: +421 949 146 262
E-mail: info@juhaszmartajewelry.com, juhaszmartajewelry@gmail.com

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava. Odbor výkonu dozoru, email ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

3, Kupujúci

Kupujúcim je osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s predávajúcim odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke www.juhaszmartajewelry.com a následnou úhradou celej ceny tovaru na základe objednávky. Kupujúci je spotrebiteľom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak kupujúci uvedie v rámci uzatvárania zmluvy svoje identifikačné číslo (IČO) a/alebo DIČ, má sa za to, že v právnom vzťahu s predávajúcim ide o kupujúceho – podnikateľa.
V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (najmä § 52 až 54, všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, ustanovenia § 613 až 627), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim ako obchodno-záväzkový vzťah popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve – § 409 a nasl.). Na kupujúceho – podnikateľa sa nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ, v zmysle týchto Obchodných podmienok a príslušných právnych predpisov.

4, Objednávka tovaru

Odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke www.juhaszmartajewelry.com a následnou platbou celej ceny tovaru na základe objednávky vzniká medzi kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) a predávajúcim (prevádzkovateľom) zmluvný vzťah v zmysle týchto Obchodných podmienok.
Elektronickou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, o objednanom tovare a o konečnej celkovej cene tovaru (vrátane DPH, ceny dopravy, prípadne iných nákladov/poplatkov, ktoré uhrádza kupujúci v súvislosti s dodaním tovaru).
Predávajúci potvrdzuje prijatie záväznej objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na adresu uvedenú kupujúcim.
Ako potvrdenie o uzavretí zmluvy slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru na základe objednávky.

 

Možnosti Platby, Doručenia tovaru a Dodacie lehoty

1, Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, uvedené vrátane príslušnej DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia, veľkosti objednávky a krajiny doručenia. Informácie o cenách dopravy máte možnosť overiť na produktových stránkach pri každom produkte, ako aj pri zhrnutí objednávky v nákupnom košíku.

2, Možnosti platby

Prevádzkovateľ akceptuje iba platbu vopred za objednávku, a to platobnou alebo kreditnou kartou, poprípade prevodom na účet. Pri objednávke budete presmerovaní na zabezpečenú platobnú bránu ktorej sprostredkovateľom je spoločnosť SAShE s.r.o., a ktorú prevádzkuje ČSOB, a.s., kde uvediete potrebné údaje. Po overení údajov bude kúpna cena odpočítaná z vášho účtu. Transakčné poplatky hradí prevádzkovateľ. Obchodné podmienky pre využívanie platobnej brány nájdete na podstránke www.juhaszmartajewelry.com/pgc.
Tovar označený ‘skladom’ expedujeme najneskôr do troch pracovných dní po pripísaní platby na náš účet.
Platba na dobierku, platba v hotovosti pri osobnom odbere alebo iné opcie nie sú možné, v prípade záujmu o inú formu platby prosím kontaktujte nás individuálne cez e-mail, juhaszmartajewelry@gmail.com.

3, Doručenie tovaru

3a, Osobný odber

Osobný odber je možný len po prijatí platby, o ktorom vás budeme informovať e-mailom. Po individuálnej dohode dátumu a času (cez e-mail juhaszmartajewelry@gmail.com) si tovar môžete prísť vyzdvihnúť na našej adrese Žilinská 2956/12, 811 05 Bratislava.

3b, Zasielanie tovaru

Tovar zasielame formou poisteného balíka prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. (IČO: 48 13 69 99) alebo formou doporučeného a poisteného listu/balíka prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. (IČO: 36 63 11 24). Konečná cena dopravy tovaru je uvedená v záväznej objednávke, ktorú potvrdzujete pred úhradou celkovej platby za objednávku. Za prípadné oneskorené dodanie tovaru alebo poškodenie tovaru nezodpovedáme, ak je zavinené spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru.

3c, Dodacia lehota

Tovar označený ‘skladom’ expedujeme najneskôr do troch pracovných dní od pripísania platby celej ceny objednávky na náš účet. Pri produktoch s označením ‘na objednávku’ nájdete vždy aj prevádzkovateľom odhadovaný čas potrebný na výrobu daného produktu (napr. na objednávku do troch dní, alebo na objednávku do dvoch týždňov). O expedovaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.
Doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky trvá zvyčajne 1 až 3 pracovné dni. Doručenie tovaru do susedných krajín trvá zvyčajne 5 až 10 dní, v rámci Európy trvá zvyčajne max. 30 dní, do krajín mimo Európy max. 60 dní.
Ak vám tovar nebol doručený, napíšte prosím e-mail na info@juhaszmartajewelry.com
Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty vás budeme bezodkladne informovať.
Ak vám nedodáme objednaný tovar najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy (úhrade ceny tovaru) a nedodáme ho ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť. V prípade doručovania tovaru mimo Slovenskej republiky sa uvedená lehota primerane predlžuje, a to o 30 dní pri doručovaní v rámci Európy a o 60 dní pri doručovaní do krajín mimo Európy.

3d, Žiadosť o neskoršie dodanie

Ak si želáte dodať tovar neskôr resp. inou formou (napr. prevzatie na niektorých z akcií kde JMJ potvrdil svoju účasť), informujte nás o tom v poznámke k objednávke alebo bezodkladne e-mailom.

 

Vrátenie peňazí

1, Storno objednávky

Ak ste uhradili objednávku, ešte nebola expedovaná a rozhodli ste sa ju zrušiť, bezodkladne nás kontaktujte na info@juhaszmartajewelry.com. Peniaze vám vrátime do 14 pracovných dní na účet, z ktorého ste vykonali platbu. Storno objednávky je bez poplatku.

2, Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy doručte oznámenie o odstúpení od zmluvy v elektronickej forme na e-mailovú adresu info@juhaszmartajewelry.com. Na tento účel je možné použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na podstránke https://www.juhaszmartajewelry.com/page/formular-na-odstupenie-od-zmluvy-a-reklamacny-formular. V prípade, ak nepoužijete tento formulár, uveďte pri odstúpení od zmluvy v ňom obsiahnuté údaje.
Kompletný, nepoškodený, nepoužitý tovar v pôvodnom obale odošlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na adresu:
Márta Juhász
Žilinská 2956/12
811 05 Bratislava
V súvislosti so škodou vzniknutou na vrátenom tovare zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade vrátenia tovaru, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého konania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, vzniká nám nárok na náhradu škody v rozsahu zníženia hodnoty tovaru, pričom ako kupujúci ste o tejto skutočnosti upovedomený. Ako predávajúci sme oprávnení vykonať jednostranné započítanie vlastnej pohľadávky na uvedenú náhradu škody oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie platieb z titulu odstúpenia od zmluvy.
Kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dopravy (pri dodaní tovaru kupujúcemu) vám vrátime do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení, na účet, z ktorého ste vykonali platbu, avšak zároveň nie sme povinní vrátiť uhradené platby pred tým, než nám bude tovar riadne vrátený alebo než nám preukážete zaslanie tovaru na našu adresu. Poštové prípadne iné náklady na vrátenie tovaru hradíte vy ako kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.

3, Neprevzatie tovaru

V prípade, ak je tovar zasielaný spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru, a zásielka s tovarom sa nám vráti späť ako neprevzatá alebo nedoručená, upozorníme vás na túto skutočnosť e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke s tým, že tovar vám bude k dispozícii na dodatočné prevzatie prostredníctvom osobného odberu, a to po dobu 30 dní od zaslania vyššie uvedeného upozornenia. Ak si neprevezmete tovar ani v tejto dodatočnej 30-dňovej lehote, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru vám oznámime e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Kúpnu cenu tovaru vám vrátime do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení, na účet, z ktorého ste vykonali platbu. V prípade neprevzatého tovaru, ktorý bol predtým zasielaný spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru, nie sme povinní takýmto spôsobom vrátiť náklady na balenie tovaru a zaslanie, ktoré boli v rámci záväznej objednávky prirátané ku kúpnej cene tovaru.
Po odstúpení od zmluvy sme oprávnení Vami neprevzatý tovar predať tretej osobe alebo s ním inak voľne nakladať.

4, Nedostupnosť tovaru

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania tovaru, a to najmä z dôvodu vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru. O prípadnom odstúpení vás bezodkladne informujeme e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Pred odstúpením sme oprávnení ponúknuť vám ako kupujúcim náhradné plnenie, alternatívny tovar. Máte právo náhradné plnenie odmietnuť.
Ak ste už uhradili kúpnu cenu, vrátime vám ju na váš účet do 14 dní odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru, respektíve odo dňa odmietnutia náhradného plnenia.

 

Reklamačný poriadok

1, Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bola poskytnutá zľava, a na ktoré bol kupujúci pri predaji tovaru predávajúcim vopred upozornený.
Za vadu tovaru a teda relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažujú základné fyzické atribúty produktu ako je rozmer, základný materiál alebo farba produktu, pokiaľ atribúty dodaného tovaru sú v súlade s objednávkou kupujúceho (napríklad kupujúcim nesprávne určená veľkosť prsteňa - v takom prípade možno použit stornovanie objednávky alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy). Takisto sa za vadu a relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažuje poškodenie alebo opotrebovanie tovaru používaním resp. inou manipuláciou v rozpore s návodom či odporúčaním uvedeným v návode na odporúčané použitie a starostlivosť o šperk, ktorý nájdete na podstránke https://www.juhaszmartajewelry.com/page/starostlivost-o-sperky. Najmä nie je vhodné nosiť šperk pri náročných fyzických aktivitách ako športovanie alebo rôzne manuálne práce, resp. všade, kde hrozí silný náraz, mechanický tlak či poškriabanie šperku, nakoľko sa šperk môže rôzne deformovať resp. pokriviť. Takisto sa za vadu a relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujú vady spôsobené bežným opotrebením, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, či zavineným poškodením zo strany kupujúceho či tretích osôb. Na podstránke https://www.juhaszmartajewelry.com/page/starostlivost-o-sperky nájdete detailné odporúčania, ako použitie pribalenej leštiacej handričky alebo čistenie šperku prenechať odborníkovi v prípade neistoty o správny postup.

2, Záručná doba

Na všetok tovar platí zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ako záručný list slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa záruka za akosť tovaru neposkytuje, t. j. neplatí vyššie uvedená záručná doba, pričom zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Popri nárokoch ustanovených v § 436 a nasl. Obchodného zákonníka nemá kupujúci nárok na náhradu škody prípadne iné nároky.

3, Postup pri uplatnení reklamácie

O žiadosti o reklamáciu tovaru nás informujte e-mailom na info@juhaszmartajewelry.com, pričom uveďte označenie kupujúceho, označenie tovaru, dôvod reklamácie (dostatočný popis vád), korešpondenčné údaje a číslo účtu, z ktorého ste uhradili kúpnu sumu alebo použite formulár na reklamáciu tovaru, ktorý nájdete na podstránke https://www.juhaszmartajewelry.com/page/formular-na-odstupenie-od-zmluvy-a-reklamacny-formular
Poškodený tovar odošlite spolu s dokladom o kúpe na adresu:
Márta Juhász
Žilinská 2956/12
811 05 Bratislava
Poštové resp. iné náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení reklamácie hradíte vy ako kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.
V prípade odôvodnenej reklamácie vád náklady na vrátenie tovaru pri reklamácii, ako aj náklady na prípadné následné dodanie náhradného tovaru a všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s predmetnou reklamáciou, znáša predávajúci. Predávajúci poskytne kupujúcemu náhradu účelne vynaložených nákladov na vrátenie tovaru a prípadných ďalších účelne vynaložených nákladov súvisiacich s predmetnou reklamáciou bez zbytočného odkladu po ich preukázaní predávajúcemu zo strany kupujúceho, v rámci vybavenia reklamácie.
O prijatí žiadosti o reklamáciu tovaru vás budeme informovať do 3 pracovných dní.

4, Práva kupujúceho

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, s následnou výzvou na prevzatie plnenia podľa uvedeného, prípadne odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Alternatívne riešenie sporov

Ak je kupujúci spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, svoje práva a nároky súvisiace s kúpou tovaru si môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia sporu (on-line), v zmysle možností a podmienok takéhoto riešenia sporu uvedených v nasledujúcich ustanoveniach Obchodných podmienok. Obdobne môžu byť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu uplatnené aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom európskej on-line platformy, ktorá sa nachádza na internetovej stránke Európskej komisie:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@juhaszmartajewelry.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať vyššie uvedenú sťažnosť aj prostredníctvom on-line platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na internetovej stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/  Takáto sťažnosť bude vybavená do 90 dní.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Podrobnejšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

Ostatné ustanovenia

1, Kontakt

Ak nevyplýva niečo iné z týchto Obchodných podmienok, pri všetkých úkonoch a komunikácii zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy sa použijú (s príslušnými právnymi účinkami) prostriedky diaľkovej komunikácie, a to najmä webová stránka predávajúceho (www.juhaszmartajewelry.com), e-mail a telefón, pričom sú relevantné kontaktné údaje predávajúceho uvedené v týchto Obchodných podmienok resp. na stránke www.juhaszmartajewelry.com a kontaktné údaje kupujúceho, ktoré uviedol pri uzatváraní zmluvy (pri registrácii resp. objednávke).

2, Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.), sa predávajúci zaväzuje používať iba na účel riadneho plnenia zmluvy s kupujúcim a spracuje ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim sú uvedené nižšie na tejto webstránke pod sekciou ‘Zásady ochrany osobných údajov’.

3, Autorské práva

Kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie autorských diel, ochranných známok či iných práv duševného vlastníctva predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

4, Záverečné ustanovenia

Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa: Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim má charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru, pričom najčastejší spôsob zániku zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán alebo môže zmluva zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, najmä odstúpením od zmluvy. Nejde o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

Vstupom do zmluvného vzťahu s predávajúcim na základe príslušného úkonu – odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom webshopu na stránke www.juhaszmartajewelry.com (s následnou platbou ceny za tovar) – kupujúci potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s obsahom Obchodných podmienok, vrátane reklamačného poriadku, a plne ich akceptuje v platnom a účinnom znení (ku dňu odoslania objednávky kupujúcim).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, obzvlášť v prípade zmien relevantných právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru, pričom takéto zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením na stránke www.juhaszmartajewelry.com. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. 02. 2023. 

 

- Zásady ochrany osobných údajov -

Úvodné zhrnutie

Prevádzkovateľ webshopu na webovej stránke www.juhaszmartajewelry.com, Márta Juhász, fyzická osoba SZČO, s trvalým pobytom: Žilinská 2956/12, 811 05 Bratislava, DIČ: 1079222727, spracúva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom riadneho uzatvorenia a kúpnej zmluvy, najmä potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami v rámci plnenia zmluvy, vrátane prípadného odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie tovaru, po dobu vyplývajúcu z týchto podmienok. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

I. Právna úprava ochrany osobných údajov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a súvisiace právne predpisy Slovenskej republiky (napr. vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – „GDPR“).

II. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom je Márta Juhász, fyzická osoba SZČO, s trvalým pobytom: Žilinská 2956/12, 811 05 Bratislava, DIČ: 1079222727, IČ DPH: SK1079222727 („Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa obchodu (predávajúceho):
Meno: Márta Juhász
Adresa (na ktorej môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, reklamáciu, vrátiť zakúpený tovar, podať sťažnosť resp. iné podnety):
Žilinská 2956/12
811 05 Bratislava
Telefón: +421 949 146 262
E-mail: info@juhaszmartajewelry.com, juhaszmartajewelry@gmail.com
Zodpovedná osoba: Márta Juhász
Zástupca prevádzkovateľa: nebol poverený
Orgánom dozoru nad ochranou osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 2 32 31 32 14, +421 2 32 31 32 49, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk

III. Rozsah spracúvania osobných údajov
Meno, priezvisko, bydlisko, adresa, adresa na doručenie tovaru, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu (na evidovanie prijatých platieb a prípadné vrátenie platieb).

IV. Účel spracúvania osobných údajov
1. Registrácia kupujúceho (dotknutej osoby) v rámci e-shopu na stránke www.juhaszmartajewelry.com a prístup do e-shopu, evidovanie údajov o kupujúcom pre účely kúpy tovaru od predávajúceho, jeho objednávkach, stave vybavenia objednávok.
2. Plnenie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim – prijatie, spracovanie a vybavenie elektronickej objednávky, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru, vybavenie prípadného odstúpenia od zmluvy kupujúcim, prijatie a vybavenie prípadnej reklamácie tovaru, evidovanie prijatých platieb a prípadné vrátenie platieb kupujúcemu, prípadné plnenie ďalších zmluvných povinností, plnenie súvisiacich zákonných povinností (účtovných, daňových a pod.).

V. Právny základ spracúvania osobných údajov
1. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel uvedený v ods. IV bod 1 vyššie, a to pri registrácii kupujúceho resp. pri vytvorení objednávky v rámci e-shopu na stránke www.juhaszmartajewelry.com.
2. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim, resp. v súvislosti s takouto zmluvou a existenciou vzájomných nárokov z takejto zmluvy, na účel uvedený v ods. IV bod 2 vyššie.

VI. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
Pre prípad uvedený v ods. V bod 2 vyššie je oprávneným záujmom prevádzkovateľa uplatnenie prípadných nárokov z kúpnej zmluvy voči dotknutej osobe prípadne oprávnená obrana pred uplatnenými nárokmi zo strany kupujúceho, príslušnými právnymi prostriedkami.

VII. Príjemcovia osobných údajov
Tretími stranami, ktorým sa poskytnú niektoré osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa, pričom toto poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie čiastkových úkonov pri riadnom plnení kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Takýmito príjemcami osobných údajov sú:
1. Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928 (poskytovateľ hostingu e-shopu)
2. SAShE s.r.o., IČO: 46 03 64 91 (poskytovateľ systému e-shopu a sprostredkovateľ platobnej brány)
3. Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140 (platobné procesy – spracovanie platby za tovar cez platobnú bránu)
4. Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48 13 69 99 (doručovacia služba) – príjemca v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo
5. Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 63 11 24 (alternatívna doručovacia služba) – príjemca v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo
6. osoby poskytujúce účtovné služby prevádzkovateľovi (plnenie zákonných účtovných a daňových povinností na strane prevádzkovateľa, spojených s predajom tovaru) – príjemca v rozsahu meno, priezvisko, adresa
7. súbory cookies - textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Technické cookies zabezpečujú správne fungovanie webu. Štatistické cookies zbierajú základné informácie ohľadom používania webových stránok za účelom poskytnúť štatistiky návštevnosti webovej stránky. Súbory cookies môžete kontrolovať/zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.
Príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii žiadne osobné údaje nebudú poskytnuté.

VIII. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa nerealizuje.

IX. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje spracúvané na účel uvedený v ods. IV bod 1 vyššie: Po dobu trvania registrácie kupujúceho v rámci e-shopu na stránke www.juhaszmartajewelry.com; dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená zrušiť registráciu, čím zanikne predmetný účel spracúvania a skončí sa doba uchovávania osobných údajov z tohto titulu.
Osobné údaje spracúvané na účel uvedený v ods. IV bod 2 vyššie: Po dobu plnenia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim, a následne počas trvania záručnej doby, prípadne aj počas uplatnenia nárokov zo zmluvy voči kupujúcemu resp. zo strany kupujúceho (min. počas trvania príslušnej premlčacej doby, ktorá sa uplatňuje vo vzťahu k daným nárokom).
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ je povinný osobné údaje kupujúceho vymazať.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, účtovné doklady je prevádzkovateľ povinný uchovať po dobu min. 10 rokov.

X. Poučenie o právach dotknutej osoby
Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov:
1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby ako aj ďalšie informácie podľa § 21 Zákona;
2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov resp. právo na doplnenie neúplných osobných údajov (podľa § 22 Zákona);
3. právo na vymazanie osobných údajov (podľa § 23 Zákona);
4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (podľa § 24 Zákona);
5. právo namietať spracúvanie osobných údajov (podľa § 27 Zákona);
6. právo na prenosnosť osobných údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (podľa § 26 Zákona);
7. právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila (podľa § 14 ods. 3 Zákona);
8. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – za účelom zistenia, či došlo k porušeniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uloženia opatrení na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov.
Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese: juhaszmartajewelry@gmail.com, kde taktiež môžu byť dotknutej osobe poskytnuté prípadne potrebné bližšie informácie o právach dotknutej osoby.

XI. Ďalšie informácie dotknutej osobe podľa § 19 Zákona
Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné, avšak ide o požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim. Následkom neposkytnutia osobných údajov je:
1. v súvislosti s účelom uvedeným v ods. IV bod 1 vyššie: nemožnosť registrovať kupujúceho v rámci e-shopu na stránke www.juhaszmartajewelry.com;
2. v súvislosti s účelom uvedeným v ods. IV bod 2 vyššie: nemožnosť uzavrieť a riadne plniť kúpnu zmluvu medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona nie je uplatnené.

XII. Zabezpečenie osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

XIII. Záverečné ustanovenia
Odoslaním elektronickej objednávky v e-shope na stránke www.juhaszmartajewelry.com potvrdzuje dotknutá osoba – kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma, v platnom a účinnom znení (ku dňu potvrdenia zo strany dotknutej osoby).
Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. 02. 2023.